Sporveien har gjenåpnet Nydalen stasjon med bedre kapasitet

Oppgraderingen av de innvendige arealene på Nydalen stasjon er nå ferdige. Inngangspartiet mot syd-øst og BI åpnet fredag morgen, 1.juli 2016.

Oppgraderingen av det vestlige løpet ble ferdigstilt i august 2015, og det har vært utført omfattende arbeider på inngangspartiet mot syd-øst, med full utskifting av rulletrapper, blant annet.

Bakgrunn
Aktiviteten og trafikken i Nydalen har økt betydelig de siste årene. Det, sammen med et generelt oppgraderingsbehov er bakgrunnen for at Sporveien 2. februar 2015 etablerte en større ombyggingsarbeid for Nydalen stasjon. Begge inngangspartiene skulle oppgraderes og fornyes for å kunne møte skjerpede bygningskrav og et voksende antall reisende i årene som kommer.

Fremdrift
Arbeidene med vestre inngangsparti ble igangsatt 2. februar 2015. Her er det etablert ett nytt trappeløp, eksisterende trapp er pusset opp og det er bygget en ny heis. Utgang mot vest har også fått et omfattende estetisk løft. Dette arbeidet er ferdigstilt i henhold til plan 2. september 2015. Arbeidet med østre inngangsparti er nå ferdigstilt.

Utsmykning
Da Nydalen stasjon ble åpnet som en del av Ringbanen i 2003, skapte installasjonen «Tunnel of Light» betydelig positiv oppmerksomhet. Det var arkitekt Kristin Jarmund som designet stasjonen og installasjonen den gang. Denne gang er det kunstneren Ole Jørgen Næss som har bidratt med utsmykking av stasjonen.

Da Ole Jørgen Næss ble innstilt som kunstner for utsmykking av stasjonen, het det i innstillingen: «Med sitt kraftfulle og vitale formspråk, i spennet mellom «vilt og vakkert», vil verket bli et spektakulært og interessant supplement til stasjonens arkitektur samtidig som det vil fremstå med en sterk og klar, egen identitet.»