Samarbeider om park i Nydalen

Disse fire går sammen for å planlegge stor park i Nydalen.

Artikkel publisert i Nordre Aker Budstikke
Tekst: Karl Andreas Kjelstrup


Avantor, OBOS, Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og Plan- og bygningsetaten (PBE) har startet et samarbeid om et felles forslag om en park i Nydalen på 10-15 mål – tilsvarende Birkelunden, Hallénparken eller Uranienborgparken. Planene skal legges frem neste år.OBOS’ Daniel Kjørberg Siraj (øverst t.v.) og Avantors Øystein Thorup skal samarbeide med PBEs Andreas Vaa Bermann (øverst t.h.) og EBYs Ove Ellingsen om et planforslag om en større park i Sandakerveien 113-119 og 121.


Nydalen fortjener en ny stor park, sier avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og bygningsetaten.

– Det vil bli bygget langt flere boliger i Nydalen enn det som er bygget til nå. Målet er å få opparbeidet en ny park som kan betjene de ca. 10.000 innbyggere som kommer til å bo i Nydalen. For å sikre attraktive boligområder med gode kvaliteter, blir det derfor viktig å opparbeide gode oppholdsplasser, lekeplasser, grønne områder, gater og turveier. Derfor er en ny stor park i området viktig, sier han.


Bestilling fra byrådet

Bakgrunnen for samarbeidet er en bestilling fra byråd for byutvikling, hvor PBE og EBY er bedt om å samarbeide med grunneierne for å fremme et planforslag med en større park i forbindelse med planforslagene for Sandakerveien 113-119 («T-banetomta» som Avantor eier) og Sandakerveien 121 (trykkeritomta som OBOS eier).

Målet for samarbeidet er å forsøke å finne en samlet løsning for de to eiendommene som gjør det mulig for både Avantor og OBOS å utvikle gode boligprosjekter, samtidig som det ved reguleringene av eiendommene settes av tilstrekkelig areal til å bygge en stor park i Nydalen, skriver PBE i en pressemelding.

– Vi har nå etablert et samarbeid med grunneierne hvor vi skal se om vi kan komme frem til et felles planforslag eller om vi må fremme flere alternative planforslag til endelig beslutning i byråd og bystyre, sier Vaa Bermann.


– På størrelse med Birkelunden

Før dette vil PBE sørge for medvirkning og dialog med beboere og brukere i området og andre kommunale etater.

– Både før og under offentlig ettersyn av forslaget vi kommer frem til, sier Vaa Berman.

– Det vil ta et stykke tid før et konkret forslag kommer, men samarbeidet med grunneierne startet opp før sommeren, og vi er godt i gang med arbeidet for å planlegge for en stor park i Nydalen på 10-15 mål, tilsvarende Birkelunden, Hallénparken eller Uranienborgparken.

Hallénparken ligger syd for ring 2 (ved krysset Christian Michelsens gate / Vogts gate), nederst på Torshov.

Det er nedsatt en felles arbeidsgruppe bestående av de to kommunale aktørene og de to grunneierne, som etter hvert vil ta kontakt med interessegrupper og andre med både spørreundersøkelser og dialogmøter. Hensikten er å finne ut hva som er ønsker og behov for en fremtidig park, både med hensyn på utforming og innhold, ifølge PBE.


Lokalt krav

Aksjonsgruppa for stor park i Nydalen har i flere år jobbet aktivt for å få til en større park i Nydalen enn det som til nå har vært planlagt. De har hatt omfattende politisk kontakt, både lokalt og i bystyret.

Bydelsutvalgene i både Bydel Nordre Aker og Bydel Sagene har støttet initiativet, og lagt press på sine sentrale politikere for å realisere det lokale kravet om en park på minst 15 mål. Tiltakslisten for offentlige rom i Nydalen (TOR Nydalen) har pekt på Gunnar Schjelderups vei 9 som parkareal. Der foreligger det et utbyggingsforslag. PBE har i sin uttalelse til planene sagt at de ikke kan anbefale disse før det er avklart hvor en Nydalen-park kan ligge.


Avantor: – Positiv til større park

Administrerende direktør Øystein Thorup i Avantor sier at Avantor er positive til samarbeidet om å få plass en større park, og ser frem til en god prosess med Oslo kommune og OBOS.

– Dette er en krevende oppgave, men vi ser gode muligheter for sammen å komme frem til et resultat som ivaretar alles interesser, både med til park, boliger og nye arbeidsplasser, sier Thorup i meldingen.


OBOS: – Vil gi noe tilbake til byen

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS sier at det fra dag én har vært viktig å utvikle et boligprosjekt på denne sentrale tomten som gir noe tilbake til byen og nærområdet når trykkeri en gang i fremtiden viker plass for boliger.

– Med flott arkitektur, ny bruk av hallene som inviterer nærområdet inn og en stor park er vi på god vei til å få til nettopp dette. OBOS har fått mye ut av den medvirkningen som allerede er gjennomført og ser fram til videre medvirkning og dialog med nærområdet, grunneiere og kommunen slik at vi kommer fram til riktig park både i form og innhold, sier Siraj.


EBY:

Ove Ellingsen, avdelingsdirektør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, sier at målet for Oslo kommune er å inngå utbyggingsavtaler med Avantor og OBOS der ansvar for finansiering og bygging av parken avklares.

– Vi er klar over at dette kommer til å bli svært utfordrende forhandlinger, men vi opplever at alle parter går inn i arbeidet med ambisjon om å finne løsninger, sier Ellingsen i meldingen.

– Vi har som et felles mål å legge et planforslag ut på høring før eller etter sommeren 2021, men mye medvirkningsarbeid vil skje også før den tid, sier Vaa Bermann i PBE.